Login Contact

Reglement Kleiburg Open 2017

Golfclub Kleiburg : Reglement Kleiburg Open  2017                 versie III 29-03-17                                                                    

1. Toepasselijkheid

Alle deelnemers aan het Kleiburg Open conformeren zich aan het wedstrijdreglement.

2. Speeldatum

Het Kleiburg Open 2017 wordt gespeeld op zondag 3 september 2017; shotgun start
om 12.00 uur.

3. Spelvorm

In de categorieën I en II (hcp t/m 15.0) is de spelvorm  strokeplay  – individueel,
flights van 3 spelers. Er wordt gespeeld over 18 holes. De heren in deze categorieën
spelen van de witte teemarkers; de dames van de blauwe teemarkers, en er wordt in
beide categorieën  van scratch gespeeld.

In de categorie III (hcp. 15.1 t/m 30.0) is de spelvorm stableford- individueel, flights
van max. 3 personen. Er wordt gespeeld over 18 holes. De heren in deze categorie
spelen van de gele teemarkers en de dames van de rode teemarkers.

4. Toepasselijke golfregels

Van toepassing zijn de golfregels zoals vastgelegd door de R&A Rules Limited en
de USGA, aangevuld met de lokale regels van Golfclub Kleiburg (hierna te noemen GCK).

5. Wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding berust bij de GCKleiburg  Open Wedstrijdcommissie (KOWC).

6. Inschrijven

Er zijn drie categorieën deelnemers, te weten hcp-categorie  t/m 15.0
(dames cat.I en heren cat.II) waarin van scratch wordt gespeeld en
categorie 15.1 t/m 30.0 (dames en heren cat.III) waarin wordt gespeeld
met 3/4 handicapverrekening.

Sluitingsdatum inschrijvingen is 8 augustus 2017. Indien de inschrijvingen
eerder het maximaal aantal deelnemers + 10% reserves hebben bereikt,
worden er één of meerdere voorrondes gespeeld (zie ad.10 van dit reglement).
Ingeval er in de spelerscategorie I of II per categorie minder dan 12
inschrijvingen zijn, worden beide categorieën samengevoegd tot één categorie.

7. Flights

Een flight bestaat uit maximaal 3 spelers van dezelfde categorie.

8. Voorwaarden voor deelname

Het Kleiburg Open staat open voor amateurspelers die voldoen aan de volgende
voorwaarden:

- De spelers dienen een geldige  NGF/EGA handicap te bezitten.

- De spelers dienen zich in de juiste handicap-categorie in te schrijven.

- Het verschuldigde inschrijfgeld ad € 45,- voor niet-leden en € 25,- voor leden
dient uiterlijk 22 augustus 2017 te zijn voldaan.

Mocht om enige reden de wedstrijd op 3 september niet kunnen doorgaan, dan
wordt een  alternatieve datum vastgesteld. Spelers die op de alternatieve datum
verhinderd zijn krijgen geen geld gerestitueerd. Dit is ook van toepassing wanneer
de wedstrijd op de alternatieve datum niet door kan gaan.

9. Aantal spelers

Het spelersveld voor de wedstrijd op 3 september is beperkt tot 96 spelers;
maximaal 25% van het maximaal aantal spelers voor deze dag wordt aan
spelers van GC Kleiburg toegekend.

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken als de
omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

10. Voorrondes

Wanneer het aantal inschrijvingen het maximum aantal spelers van 96 overschrijdt,
dan worden voorrondes gespeeld in de categorie waarin het grootst aantal inschrijvingen
is geregistreerd; dat kunnen ook 2 of 3 categorieën zijn. Deze voorrondes vinden plaats
op 30 en 31 augustus en/of 1 september  2017; eerste starttijd per dag is 14.30 uur
(geen shotgun). De spelvorm is als vermeld in regel 3. van dit reglement en de cut voor
plaatsing in de eindronde wordt op de wedstrijddag van de voorronde bepaald door de
wedstrijdleiding; plaatsing voor de eindronde wordt direct na afloop van de
voorrondewedstrijd bekend gemaakt.

Spelers uit de categorieën I en II met een handicap gelijk of lager dan 4.0, worden
automatisch geplaatst in de eindronde op 3 september en behoeven dus geen voorronde
te spelen.

11. Winnaar                                                                                                                                                               

11.1 Winnaar van het Kleiburg Open is in de categorie t/m  15.0 de speler/speelster
met de laagste (bruto) score (in de categorieën I en II apart). In de categorie III
( 15.1 - 30.0) is de winnaar de speler/speelster met het hoogste aantal stableford punten
(met handicapverrekening).

Bij een gelijke eindstand in de categorie t/m 15.0 wordt een  ‘sudden death play off”
gespeeld over hole 6, 7 en 8. Is er daarna nog geen winnaar, dan wordt doorgespeeld
op hole 6 totdat de uiteindelijke winnaar bekend is.

11.2 Bij een ex aequo in de categorie 15.1 - 30.0 wordt de winnaar op basis van
matching cards bepaald, d.w.z. de beste score op de  laatste 9, 6, 3 en 1 hole(s).

11.3 Als de KOWC een prijs ter beschikking heeft gesteld voor een hole-in-one
op een door de wedstrijdleiding aangewezen hole,  zoals vermeld in de beschikbare
prijzen, dan wordt deze prijs uitsluitend uitgereikt aan de eerste deelnemer (m/v)
die een hole-in-one slaat; over deze prijs kan geen correspondentie worden gevoerd,
deze prijs is belastingvrij en de prijs wordt uitsluitend uitgekeerd als de scorekaart van
de betreffende deelnemer (m/v) mede is ondertekend door de dienstdoende referee
alsmede door de wedstrijdleiding.

12. Startlijst en tijdig melden

De startlijst voor de wedstrijddag wordt ten minste 72 uur vóór aanvang van de wedstrijd
gepubliceerd op de website van het Kleiburg Open.

De spelers dienen zich minimaal 60 minuten voor de start te melden bij de
wedstrijdleiding en zich minimaal 10 minuten voor de start op de aangewezen hole te
bevinden. Niet tijdig aanwezig zijn betekent automatisch diskwalificatie.

13. Scorekaart

Na melding bij de wedstrijdleiding ontvangt de speler zijn scorekaart. De spelers
zijn verplicht hun scorekaart door zijn/haar marker te laten invullen en ondertekenen.
De deelnemers zijn verplicht hun eigen kaart terstond na het beëindigen van de
laatste hole te controleren, te ondertekenen en bij de wedstrijdleiding in te leveren.

Niet opvolgen van bovenstaande betekent automatisch diskwalificatie.

14. Gebruik elektronische apparatuur

Het gebruik van GSM (ook in de stand by mode) is niet toegestaan, tenzij er sprake
is van een noodzaak van medische aard.

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden
kan meten. 
Smartphones zijn niet toegestaan als afstandmeters.                                                                                                                  

Straf voor het gebruik van een afstandmeter die niet is toegestaan:  
Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

Voor de volledige plaatselijke regel met betrekking tot het gebruik van een afstandmeter
kunt u de algemene website van GCK raadplegen.

15. Handicarts

Het gebruik van handicarts is niet toegestaan in de categorieën waar van scratch wordt
gespeeld.

16. Referees

In de baan bevindt zich tijdens de wedstrijd een referee die in geval van geschillen of
onduidelijkheden kan worden geraadpleegd.

17. Caddies

Het gebruik van caddies is toegestaan gedurende  de gehele wedstrijd inclusief de
voorrondes.

18. Reclame-uitingen

Reclame-uitingen zijn slechts toegestaan conform de NGF amateurregels.

19. Prijsuitreiking

Zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats.
Prijswinnaars die niet op de prijsuitreiking verschijnen, ontvangen geen prijs

20. Slotbepaling

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de KOWC leiding bindend.

 

 

Baanstatus

Donderdag 22 maart

PINPOSITIE: F


Driving Range

Op maandag vanaf
17.00 uur gesloten

Open
Baan Open

Qualifying

Ja
Wintergreens
Nee
Handicarts 
Ja
Trolleys
Ja
Plaatsen
Ja
Local rule(s)


Ja  
              

Actueel weerbericht

Weers afbeelding

Temperatuur:0-0 Celsius
Neerslag: mm
Wind:0-0 kmp/u
Windrichting:

Bekijk hier het weerbericht voor meerdere dagen